Registrácia v NBS

Prevádzkovateľom webového sídla www.expertnafinancie.sk je spoločnosť ILEK s.r.o. so sídlom Nejedlého 65, 841 02 Bratislava, IČO: 47623969, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 96525/B. Zároveň vykonáva finančné sprostredkovanie.

Spoločnosť ILEK s.r.o. je registrovaná v NBS pod č. 186408 ako podriadený finančný agent spoločnosti Swiss Life Select Slovensko a.s. a vykonáva činnosť podriadeného finančného agenta v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovanie úverov a starobného dôchodkového sporenia.

Osvedčenia o vykonaní odborných skúšokNapíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?