Registrácia v NBS

Prevádzkovateľom webového sídla www.expertnafinancie.sk je spoločnosť Expert na financie s.r.o. so sídlom Nejedlého 65, 841 02 Bratislava, IČO: 50 685 635, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117023/B. Finančné sprostredkovanie vykonáva spoločnosť ILEK s.r.o.

Spoločnosť ILEK s.r.o. so sídlom Nejedlého 65, 841 02 Bratislava, IČO: 47 623 969, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.96525/B je registrovaná v NBS pod č. 186408 ako podriadený finančný agent spoločnosti Fincentrum a.s. a vykonáva činnosť podriadeného finančného agenta v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovanie úverov a starobného dôchodkového sporenia.

Osvedčenia o vykonaní odborných skúšokNapíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?