Výpoveď životného poistenia: Ako na ňu + vzor dokumentu

Výpoveď životného poistenia: Ako na ňu + vzor dokumentu
Rozhodli ste sa ukončiť životné poistenie? Pred tým, než vyplníte žiadosť o ukončenie životného poistenia, si dobre naštudujte aj ďalšie podmienky – lehoty a poplatky. Ak si nedáte pozor a výpoveď nepodáte v správnom čase, môže sa stať, že platbu za životnú poistku budete platiť dlhšie, než ste plánovali. Chcem poradiť

V článku sa pozrieme na všetky dôvody výpovede životného poistenia. Spomeniem, čo všetko brať do úvahy pri rušení poistenia a ako pri rušení neprerobiť. V článku nájdete aj niekoľko vzorov výpovede.

V článku sa pozrieme na nasledujúce:

Čo je to životné poistenie?

Pred tým, než sa pustíme do ďalších detailov, povedzme si, čo presne je účelom životného poistenia.

Životné poistenie je poistenie uzatvorené na dobrovoľnej báze medzi poisťovňou a poisteným, zvyčajne na dobu 10 – 30 rokov. Slúži na zabezpečenie poisteného a jeho blízkych v prípade kľúčovej životnej udalosti, ktorá akýmkoľvek spôsobom upraví či naruší chod domácnosti a môže ohroziť príjem domácnosti – najčastejšie sa stretávame napríklad s chorobou, úrazom či smrťou, ale aj dosiahnutím dôchodkového veku.

Chcete vedieť, ako na životné poistenie? Stiahnite si môj nový e-book plný rád na to, aby životné poistenie naozaj slúžilo vám, a nie iba poisťovni!
Prečo je životné poistenie dôležité a aké typy životného poistenia rozoznávame?

Životné poistenie nám teda pomáha s financovaním v prípade nepredvídateľných udalostí. A keďže týchto udalostí môže byť hneď niekoľko, rozoznávame aj rôzne typy životného poistenia.

 • rizikové
 • kapitálové
 • investičné
 • úrazové

O tom, ako si vybrať pre vás najvhodnejšie životné poistenie a ako postupovať pri založení sa dočítate v ďalšom článku.

Dôvody výpovede životného poistenia

Rozhodli ste sa zrušiť založené životné poistenie? To je, samozrejme, možné z niekoľkých dôvodov:

 • smrť poisteného
 • dožitie sa konca poistnej doby
 • výpoveďou do 2 mesiacov od uzavretia poistenia
 • neplatením poistných splátok
 • odstúpením od zmluvy

Smrť poisteného

Pri smrti poisteného poistenie zaniká v prípade, že je zároveň aj poistníkom (poistník je ten, kto poistenie platí). V niektorých poisťovniach, ak sú na poistnej zmluve 2 poistené osoby, a zomrie poistený, ktorý je zároveň aj poistníkom, môže poistenie pokračovať ďalej s tým, že druhý poistený sa stáva poistníkom. Ak sú na zmluve 2 poistené osoby a dôjde k úmrtiu tej, ktorá nie je poistníkom, poistenie pokračuje ďalej.

Dožitie sa konca poistnej doby

Ak je zmluva uzavretá na dobu určitú, aj dožitie sa konca poistnej doby je poistnou udalosťou. V prípade, že máte uzavreté kapitálové životné poistenie, poisťovňa vám vyplatí sumu dohodnutú v poistnej zmluve. V prípade investičného životného poistenia máte nárok na hodnotu investičného účtu.

Výpoveď do 2 mesiacov od uzatvorenia

Ak ste si to s poistením rozmysleli hneď po jej podpísaní alebo ste našli výhodnejšiu ponuku, do 2 mesiacov môžete odstúpiť bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je v tomto prípade 8 dní.

Podmienkou na túto výpoveď je však to, aby bola vopred dojednaná v poistnej zmluve.

Neplatenie poistného

V prípade, že splátka poistného nebude uhradená do 3 mesiacov od dátumu jej splatnosti, poistenie zaniká. V prípade, že následné poistné nie je zaplatené do 1 mesiaca od doručenia výzvy na zaplatenie, vaše životné poistenie bude zrušené.

Odstúpením od zmluvy

Ako poistník máte nárok na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 30 dní od uzavretia poistnej zmluvy. Táto možnosť sa nevzťahuje na úrazové poistenie.

Pozn: Poistenie však môže byť ukončené aj z iných dôvodov, ktoré sú uvedené v rámci poistnej zmluvy, napr. dňom nasledujúcim po dni vzniku poistnej udalosti. Práve preto vám odporúčam dobre si preštudovať podpísanú zmluvu.

Poplatky súvisiace so zrušením životného poistenia

Pred zrušením životného poistenia by ste nemali zabúdať ani na súvisiace poplatky. Na ich určenie však neexistuje jednotný zákon či formulácia. To, aké vysoké poplatky budete musieť uhrádzať v prípade zrušenia poistky záleží od viacerých faktorov:

 • konkrétnej poisťovne
 • poistných podmienok
 • typu poistného produktu
 • od času (kedy bola zmluva uzavretá)

Najvhodnejšie je preto pozrieť sa konkrétnu poistnú zmluvu a podmienky poisťovne, v ktorej ste poistenie uzatvorili. Ak si nie ste istí, ako postupovať, kontaktujte svojho finančného poradcu, ktorý vám pri uzatváraní životného poistenia asistoval, alebo sa môžete obrátiť priamo na mňa.

Koľko dostanem pri výplate životného poistenia?

Niektoré životné poistenia sú úzko prepojené so sporením/investovaním. Vytvára sa pri nich poistná rezerva, ktorá je po ukončení poistenia vyplatená poistníkovi. Ide o tzv. rezervotvorné poistenia – kapitálové a investičné.

Časť vášho poistenia slúži na úhradu poistného krytia a z ďalšej časti sa vytvára kapitálová rezerva, ktorá vám bude v určitej výške vyplatená pri zrušení alebo zániku poistného.

Finálna suma teda, ako zvyčajne, záleží od viacerých faktorov, najmä:

 • typu poistenia
 • dôvodu zrušenia
 • konkrétnych podmienok poisťovne

Pozor! Úrazové a rizikové životné poistenia nie sú rezervotvorné. Po ukončení poistenia z nich poistník nedostáva žiadnu výplatu. Peniaze z týchto typov poistení dostanete iba v prípade poistnej udalosti.

Stiahnite si môj e-book o životnom poistení zadarmo a zistite, ako si vybrať to najvýhodnejšie poistenie.
Výpoveď vs. úprava životného poistenia

Každá zmena životného poistenia by mala mať za následok jedno: zlepšiť vaše aktuálne podmienky – či už je to krytie, výška splátok a pod.

V prípade nevyhovujúcich podmienok veľa ľudí siaha po výpovedi poistenia. V niektorých prípadoch však stojí za zváženie úprava životnej poistky. V tomto prípade môžeme napr.:

 • požiadať o zníženie poistného úpravou poistného krytia
 • požiadať o prerušenie platenia na vymedzenú dobu (je to možné iba v niektorých prípadoch)
 • požiadať o čiastočný odkup časti nasporených finančných prostriedkov (v prípade investičného alebo kapitálového poistenia)

O možnostiach a konkrétnych podmienkach vás informuje priamo vaša poisťovňa.

Pred zmenou či úpravou životného poistenia berte do úvahy aj ďalšie faktory, ako:

 • aktuálny zdravotný stav poisteného v porovnaní s tým, aký mal pri podpise životnej poistky
 • vek poisteného
 • pracovnú náplň a pod.

Ak by ste totiž zrušili alebo upravili aktuálnu životnú poistku, môže sa stať, že lepšie podmienky vám s ohľadom na aktuálny stav nebude vedieť poskytnúť žiadna iná poisťovňa/iný typ poistenia.

Výpoveď životného poistenia – ako postupovať?

Pri rušení životného poistenia postupujte podľa jednotlivých krokov.

 1. Skontrolujte si svoju zmluvu – dobu platnosti a všetky uvedené poplatky, ktoré sa vás môžu týkať.
 2. Kontaktujte svojho finančného poradcu – spolu s ním prejdete zmluvu a predstaví vám všetky cesty ako postupovať.
 3. Kontaktujte poisťovňu – poisťovňa vám ozrejmí, aké dodatočné dokumenty bude od vás vyžadovať.
 4. Vyplňte žiadosť o zrušenie poistenia – Tú je nutné podpísať a doručiť poisťovni poštou alebo osobne. V prípade niektorých poisťovní môžete žiadosť odoslať aj cez klientský portál alebo mailom. Všetky možnosti, ktoré vaša poisťovňa podporuje nájdete na jej webových stránkach. Nezabudnite, že nie je dôležitý dátum odoslania, ale dátum, kedy poisťovňa výpoveď prijala. V prípade odoslania poštou preto odporúčam posielať list doporučene a ak sa poisťovňu chystáte navštíviť osobne, v podateľni požiadajte o potvrdenie prijatia.
 5. Zrušte príkaz na úhradu – v internetbankingu vášho účtu.

Pozor! Pred zrušením príkazu na úhradu si skontrolujte dátumy, ku ktorým bola zmluva uzatvorená a zrušená. Poistné je nutné uhradiť za celú dobu poistného – od uzatvorenia až po zrušenie a nie iba dovtedy, kedy o zrušenie požiadate.

Povinné náležitosti žiadosti o zrušenie poistenia

Tak ako iné zmluvy, aj žiadosť o zrušenie sa nezaobíde bez povinných náležitostí. Do žiadosti o zrušenie životného poistenia nezabudnite pridať:

 • údaje o poistenom aj poistníkovi
 • údaje o poisťovni
 • číslo poistnej zmluvy a dátum uzatvorenia poistenia
 • číslo účtu IBAN (slúži na výplatu v prípade kapitálového alebo investičného poistenia)
 • dôvod zrušenia poistenia
 • vlastnoručný overený podpis (záleží od poisťovne)

Výpoveď životného poistenia – vzor

Vzory životného poistenia nájdete na tomto odkaze.

Mýty a fakty zániku životného poistenia

Životné poistenie so sebou prináša veľa otázok. Pripravil som pre vás odpovede na niektoré z nich.

Pri predčasnom zrušení poistky prídem o peniaze

Predčasné zrušenie životného poistenia so sebou môže prinášať i náklady. Výška poplatkov a percento, ktoré vám bude vyplatené z vytvorenej rezervy však záleží na podmienkach poisťovne a vašej poistnej zmluve. Všeobecne platí, že pri zrušení rizikového životného poistenia alebo úrazového poistenia platíte iba za riziko počas obdobie, kedy ste reálne krytý a neprichádzate o nič. Ak zrušíte kapitálové alebo investičné životné poistenie, tak tam môžete prísť o peniaze, ale aj nemusíte v závislosti od poisťovne, zmluvy, doby od začiatku poistenia a pod.

Ak si zruším poistenie, tak v novom poistení budem platiť viac

V praxi sa stretávam s opakom. Vo väčšine prípadoch za to isté krytie teraz zaplatíte menej, ako na starej zmluve a to aj napriek tomu, že pri niektorých pripoisteniach cena stúpa s vekom. Prečo? Poisťovne v rámci konkurenčného boja vylepšujú produkty a znižuje aj svoje marže. V niektorých prípadoch na novej zmluve za to isté krytie môžete zaplatiť aj o 20 až 30% menej.

Staré zmluvy sú výhodnejšie ako nové

To, že je niečo staršie, neznamená, že je to lepšie, ako nové. Je stará Škoda 120 lepšia ako nová Škoda Octavia? Podľa mňa nie. Pri životnom poistení to platí rovnako. Staré zmluvy majú horšie krytie vo väčšine prípadov. Napr. v minulosti nebolo možné poistiť invaliditu z choroby, čo je jedno z najdôležitejších krytí, progresia pri plnení trvalých následkoch po úraze bola žiadna alebo biedna, rozsah krytia pri kritických ochoreniach bol menší, ako je v nových zmluvách. Áno, sú veci, ktoré tam boli aj lepšie, ale strácajú sa v tieni toho, čo tam bolo horšie.

Výpoveď životného poistenia so sebou prináša mnoho neznámych. Ak si s ňou neviete rady, neváhajte sa na mňa obrátiť. Spoločne sa pozrieme nielen na všetky možnosti, ale v prípade zrušenia nájdeme aj tú najvhodnejšiu alternatívu.
Ak chcete ušetriť čas, tak pri riešení životného poistenia môžete osloviť svojho finančného poradcu, ktorý vám môže pomôcť pri výbere a nastavení životného poistenia.

Zdroje:
https://www.fininfo.sk/fininfo/financne-produkty/poistenie/poistenie-osob/zivotne-poistenie/zivotne-poistenie.html
https://www.nn.sk/files/archiv/sk-nn/poistne_podmienky/investicne_poistenie/_Kniha_NN_PLAN.pdf
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40

Chcete poradiť s poistením?
NAPÍŠTE MI.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Som zakladateľom tohto webu a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich majetku. Som človek z praxe. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou.

jaroslav.ilek@swisslifeselect.sk    0911 857 221