Aké pripoistenia si vybrať do životného poistenia?

Aké pripoistenia si vybrať do životného poistenia?
V životnom poistení máte možnosť výberu z veľkého množstva pripoistení. Nie všetky sú však pre každého človeka rovnako dôležité. Niektoré pripoistenia môžu byť pre niektorých ľudí dokonca zbytočné. Na základe čoho si teda vyberať?

Ktoré poistné riziká sú najdôležitejšie

Pri výbere poistných rizík dávajte najväčší dôraz na tie, ktoré spôsobujú dlhodobý výpadok alebo zníženie príjmu. Najdôležitejšie poistné riziká v tomto prípade sú poistenie pre prípad straty života, kritických chorôb, trvalých následkov po úraze a pre prípad dlhodobej PN.

Všetky ostatné riziká sú pre väčšinu ľudí buď zbytočné alebo si ich môžete vykryť dostatočnou finančnom rezervou. Tá druhá možnosť je efektívnejšia a ešte aj ušetríte nemalé prostriedky na poistnom.

Vybrať si správne poistné riziká je jedna vec. Ešte dôležitejšie je správne nastaviť výšku poistných súm, aby plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti riešilo vzniknutú situáciu. Viac o nastavení životného poistenia a o stanovení výšky poistných súm píšem v článku "Ako si efektívne nastaviť životné poistenie".

Všetky pripoistenia si môžete dojednať k hlavnej zložke v životnom poistení, ale taktiež aj v samostatnom úrazovom alebo rizikovom životnom poistení.

Aké pripoistenia ponúkajú poisťovne?

Nižšie uvádzam  najčastejšie pripoistenia aj so stručným popisom, s ktorými sa môžete bežne stretnúť. Chcem však upozorniť, že v rôznych poisťovniach majú niekedy rozdielne pomenovania. Bližšie informácie o jednotlivých pripoisteniach nájdete v každej poistnej zmluve vo všeobecných a osobitných poistných podmienkach.

Trvalá invalidita následkom úrazu

Poistený dostáva plnenie v prípade, ak následkom úrazu vznikne telesné poškodenie, ktoré vyústi do trvalej invalidity. Plnenie je stanovené ako percento trvalej invalidity z poistnej sumy. Poisťovne ponúkajú aj poistenie s tzv. progresívnym plnením. Zjednodušene povedané – čím vyššie je percento trvalej invalidity, tým vyššie je percento poistného plnenia zo základnej poistnej sumy. Vysvetlím to na príklade.

Poistná suma

30 000 €

 

 

 

 

 

 

Trvalá invalidita

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Plnenie bez progresie      

3 000 €      

6 000 €      

9 000 €       

12 000 €     

15 000 €     

18 000 €     

21 000 €

Plnenie s progresiou

3 000 €

6 000 €

15 000 €

24 000 €

39 000 €

54 000 €

75 000 €

Krytie pre prípad smrti

V prípade akejkoľvek smrti pozostalým bude vyplatená dohodnutá poistná suma. Poistné plnenie je vyplatené oprávneným osobám uvedeným v poistnej zmluve. Ak oprávnené osoby nie sú špecifikované, tak dostanú poistnú sumu osoby určené v dedičskom konaní.

Smrť následkom úrazu

Poistné plnenie nastáva v prípade straty života následkom úrazu.

Stiahnite si zdarma E-BOOK: 7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch

Kritické choroby

Poistné plnenie nastáva po diagnostikovaní kritickej choroby a uplynutí určitej lehoty (30 až 60 dní). Pri poistení kritických chorôb je čakacia lehota od začiatku poistenia. Je stanovená na obdobie niekoľkých mesiacov (3 až 6 mesiacov) od podpisu zmluvy. Poisťovne sa tak snažia eliminovať poistné podvody.

Medzi kritické choroby poisťovne radia najčastejšie tieto choroby: infarkt myokardu, cievna mozgová príhody, rakovina, operácia vencovitých tepien srdca, zlyhanie obličiek, transplantácie orgánov, operácia srdcovej chlopne, operácia aorty, strata zraku, strata sluchu, HIV infekcia, závažné ochorenie pľúc, skleróza multiplex, vnútrolebečné nádory, zlyhanie pečenie, aplastická anémia, kóma, strata reči, závažné popáleniny, ochrnutie, parkinsonova choroba, alzheimerova choroba, prudká hepatitída, encefalitída, poliomyelitída, bakteriálna meningitída, závažné poranenie hlavy, apalický syndróm, postihnutie vencovitých ciev, progresívna sklerodermia, nefritída, primárna pľúcna hypertenzia, strata končatín a kardiomyopatia. V niektorých poisťovniach je rozsah chorôb ešte širší.

Zlomeniny a popáleniny

Poistná udalosť nastáva v prípade zlomeniny alebo popáleniny, ktorá vznikne následkom úrazu. Poistné plnenie je stanovené v oceňovacej tabuľke pre rozličné typy zlomenín a popálenín. Stanovuje sa buď percentom z dojednanej poistnej sumy alebo je presne stanovené pre každý typ úrazu pevnou sumou.

Hospitalizácia (nemocničné odškodné)

Poistná udalosť nastane pokiaľ je poistený hospitalizovaný v nemocnici s lôžkovou starostlivosťou v dôsledku úrazu alebo choroby. Poistné plnenie sa vyráta ako súčin dohodnutej poistnej sumy a počtu dní hospitalizácie.

Chirurgický zákrok

Poistná udalosť nastane pokiaľ je poistenému vykonaný chirurgický zákrok z dôvodu telesného poranenia v dôsledku úrazu alebo aj choroby. Poistné plnenie sa vyráta ako percento z poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve, ktoré zodpovedá tomuto zákroku podľa oceňovacej tabuľky.

Pracovná neschopnosť (denné odškodné)

Jedná sa o pracovnú neschopnosť z dôvodu úrazu alebo choroby. Pozor! Niektoré poisťovne poskytujú plnenie  len pri PN z dôvodu choroby alebo len z dôvodu úrazu. Poistná udalosť musí byť potvrdená kvalifikovaným lekárom a plnenie je dohodnutá denná suma vynásobená počtom dní na PN. Niektoré poisťovne plnia spätne od 1. dňa PN, v niektoré až od stanoveného dátumu po začatí PN. Závisí to od karenčnej doby dohodnutej v poistnej zmluve. Vždy si zistite ktoré poisťovne plnia len za počet dní na PN po karenčnej dobe a ktoré plnia spätne od 1. dňa pracovnej neschopnosti. Pri tomto pripoistení si poisťovne tiež uplatňujú čakaciu dobu po uzatvorení poistenia počas ktorej poistná udalosť nie je predmetom plnenia z poistenia.

Oslobodenie od platenia poistného

V prípade úplnej a trvalej invalidity poisťovňa oslobodzuje poisteného od platenia poistného. Poistenie pokračuje ďalej, ale klient nemusí platiť. Vzťahuje sa to na celé poistné, teda šetriacu aj rizikovú časť. Toto pripoistenie sa najčastejšie dojednáva k rezervotvorným poisteniam (investičné a kapitálové životné poistenie).

Poistenie v nezamestnanosti

Pripoistenie chráni klienta v prípade straty zamestnania. Obyčajne kryje nedobrovoľnú stratu práce z organizačných dôvodov zamestnávateľa, alebo ak zamestnávateľ prepustí zamestnanca pre jeho zdravotný stav. Pravidlá pre získanie plnenia sú pomerne prísne. Namiesto tohto pripoistenia je lepšie mať dostatočnú rezervu na vlastnom účte, ktorá zapláta diery v príjmoch v prípade straty práce.


Zaujíma Vás ako si môžete kvalitne nastaviť životné poistenie a platiť za neho čo najmenej? Ak chcete využiť konzultáciu, tak vyplňte formulár pod článkom alebo mi priamo zavolajte.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Pomáham ľuďom pri výbere a nastavení finančných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok.

jaroslav.ilek@fincentrum.com    0911 857 221

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?