Poistenie finančnej straty: Čo je GAP poistenie a ako funguje v praxi?

Poistenie finančnej straty: Čo je GAP poistenie a ako funguje v praxi?
Keď vám ukradnú auto, alebo dôjde k totálke, je to nešťastie samo o sebe. Posledná vec, ktorú by ste v tej chvíli chceli počuť, je, že dlhujete viac na pôžičke na auto, ako je samotná hodnota auta. Havarijné poistenie určite pomôže, no stále môže vzniknúť rozdiel medzi výškou vášho dlhu a výškou poistného krytia z havarijného poistenia. Chcem poradiť

A práve pre takéto situácie je tu GAP poistenie. GAP poistenie je dobrovoľné, no oplatí sa vám ako istá finančná ochrana. Ak sa vám však dostalo do uší, že tento druh poistenia je vhodný iba pre špecifické prípady, špecifické vozidlá a špecifických ľudí, niečo pravdy na tom je. Komu sa teda GAP poistenie oplatí a čo to vlastne je?

Čo je GAP poistenie?

Skratka GAP ukrýva tri anglické slová „Guaranteed Asset Protection”, ktoré by sme mohli voľne preložiť ako “Garantovaná ochrana majetku”. Známejšie je ako “poistenie finančnej straty” a práve tento názov je odpoveďou na otázku, čo to GAP poistenie vlastne je.

Ide o poistný produkt, ktorý sa často ponúka pri kúpe alebo lízingu automobilov. Jeho cieľom je chrániť vás pred finančnými stratami v prípade, že vaše auto bolo odpísané z evidencie vozidiel z dôvodu totálnej škody, alebo po 30 dňoch odo dňa, keď vám vozidlo ukradli a nebolo nájdené.

Poisťovňu pri takejto poistnej udalosti zaujíma trhová hodnota vozidla, ktorá môže byť aj o niekoľko stoviek či tisícok eur nižšia, ako bola hodnota auta, keď ste ho kupovali. Často sa stáva, že trhová hodnota je oveľa nižšia ako zostatok úveru či lízingu, ktorý máte ešte splatiť. A dlh vám veru nikto neodpustí. Poistné plnenie z havarijného poistenia vám pomôže uhradiť jeho časť, čo však so zvyškom?

Oň sa postará GAP poistenie, a to až do výšky 50 000 €, čím vás odbremení od nežiaducej finančnej záťaže. Je však dôležité si pozorne preštudovať podmienky poistenia a zistiť, aké sú obmedzenia a výnimky, aby ste vedeli, čo všetko je pokryté a čo nie, a či je to pre vás naozaj vhodná investícia.

Aký je rozdiel medzi havarijným poistením a GAP poistením?

Porovnanie plnenia z havarijného poistenia a GAP poistenia:

Havarijné poistenie

 • Havarijné poistenie kryje riziko do výšky trhovej ceny vozidla v čase poistnej udalosti.
 • Poistné plnenie z havarijného poistenia sa znižuje o sumu spoluúčasti dohodnutej v poistnej zmluve.

GAP poistenie

 • V prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla GAP poistenie vyplatí rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla a trhovou hodnotou vozidla, ktorá bola vyplatená z havarijného poistenia.
 • GAP poistenie taktiež kryje straty spôsobené spoluúčasťou v havarijnom poistení.

Pri odcudzení vozidla v prvých 3 rokoch môže trhová hodnota vozidla dramaticky klesnúť, čo môže viesť k nižšiemu poistnému plneniu aj pri najlepšom havarijnom poistení.

Čo kryje GAP poistenie?

GAP poistenie je charakteristické v tom, že je ho možné využiť iba pri totálnej škode. Nevzťahuje sa na čiastočné poškodenie auta, a to je jedno z jeho špecifík, ktoré ho odlišujú od povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia.

GAP poistenie sa vám zíde v prípade krádeže vozidla a pri totálnej škode z dôvodu dopravnej nehody alebo živelnej udalosti. Zväčša platí na celom území Európy, čo vám prinesie istý pokoj, ak sa chystáte na cestu do zahraničia.

Krádež vozidla

Poistenie krádeže vozidla poskytuje finančné krytie v prípade, že vaše vozidlo bolo ukradnuté a nebolo nájdené do 30 dní od udalosti. Poisťovňa môže pokryť rozdiel medzi zostatkovou hodnotou vozidla a zostatkovou sumou úveru alebo leasingu. Poistenie môže kryť až 100 % hodnoty vozidla.

Totálna škoda v dôsledku dopravnej nehody

GAP poistenie môže byť tiež užitočné v prípade havárie vozidla, kde oprava vozidla je drahšia ako zostatková hodnota vozidla. Pri totálnej škode vám havarijné poistenie pokryje trhovú cenu auta. Ak vám chýba nejaká čiastka na vyplatenie úveru alebo lízingu, túto sumu získate z GAP poistenia.

Totálna škoda spôsobená živelnou udalosťou

Poistenie živelných udalostí je dôležité vzhľadom na čoraz častejšie extrémne poveternostné podmienky, ktoré môžu spôsobiť škody na vozidlách. Toto poistenie kryje škody spôsobené povodňami, záplavami, vetrom alebo snehovými kalamitami.

Kedy sa oplatí GAP poistenie?

Kedy sa oplatí GAP poistenie?

GAP poistenie je dobrovoľné pripoistenie k havarijnému poisteniu a predstavuje finančnú pomoc v prípade nepredvídateľnej udalosti, ktorá by mohla citeľne otriasť vaším rodinným či firemným rozpočtom. Poistné za GAP nie je malé, preto uzatvárajte poistenie finančnej straty iba v prípade, že ho skutočne potrebujete.

Kedy sa GAP poistenie oplatí?

Vo všeobecnosti sa GAP poistenie oplatí v nasledujúcich situáciách:

Na kúpu vozidla ste použili vysoký úver

Poistenie finančnej straty je spôsob, ako v prípade krádeže alebo totálnej škody vyplatiť nesplatený zostatok úveru, ktorý ste si zobrali na kúpu auta. To znamená, že ak prídete o auto, nebudete musieť zaň ďalej platiť.

Nízka alebo žiadna akontácia k úveru

Akontácia predstavuje určitú finančnú čiastku, ktorá je väčšinou vyjadrená percentuálne z ceny vybraného vozidla. V praxi sa tiež možno stretnúť s označením nultá splátka alebo záloha. Je dôležité povedať, že je to finančná čiastka, ktorú ste povinní uhradiť lízingovej spoločnosti z vlastných zdrojov a pred prevzatím vozidla.

Žiadna záloha alebo veľmi nízka akontácia majú vplyv na podmienky úveru a lízingu. Čím nižšia nultá splátka, tým vyššia suma sa vám rozpočíta do splátkového kalendára. Ak o auto prídete, môžete sa ocitnúť v situácii, keď budete naozaj šťastní, že vám chrbát kryje GAP poistenie.

Máte obavy z rýchlej amortizácie vášho vozidla

Čím rýchlejšie vaše auto stráca svoju hodnotu, tým menej zaplatí vaša poisťovňa z havarijného poistenia pri totálnej škode. Môže to byť aj niekoľko tisícový rozdiel v porovnaní s tým, čo ste za auto zaplatili. GAP poistenie vykryje túto medzeru medzi zostatkovou hodnotou vozidla a zostatkovou sumou úveru alebo leasingu.

Máte auto v dlhodobom prenájme

Ak máte uzatvorenú zmluvu o dlhodobom prenájme vozidla, pri totálnej škode by ste mohli zostať bez auta, navyše s faktúrami na tisíce eur. Poistenie GAP sa oplatí aj v tomto prípade.

Ak na aute ročne najazdíte množstvo kilometrov

Presne tak, ak na svojom vozidle prejdete nadmerný počet kilometrov ročne, môže to spôsobiť rýchlejší pokles hodnoty vozidla. Vtedy poisťovne veľmi neprihliadajú na to, v akom stave vozidlo je. Môžete sa mu pravidelne venovať, umývať ho, čistiť interiér s použitím rôznych nadstavcov na vysávač, voziť ho na pravidelné kontroly a pravidelne ho servisovať, v niektorých prípadoch má konečné slovo počítadlo kilometrov.

Ak jazdíte naozaj veľa, zvážte GAP poistenie k štandardnej poistke, môže vás ochrániť pred finančnou stratou.

Komu sa GAP poistenie oplatí?

Už vieme, kedy sa GAP poistenie oplatí. Ak však stále váhate nad jeho uzavretím, čítajte ďalej. Možno sa nájdete v niektorej skupine ľudí, pre ktorých môže poistenie finančnej straty predstavovať benefit navyše.

 • Ak svoje auto používate denne, existuje väčšia pravdepodobnosť, že by mohlo dôjsť k nehode alebo krádeži.
 • Ak ste na svoje auto úplne odkázaní, či už ide o cestovanie do práce, do školy alebo pre osobné potreby, strata vozidla by mohla vážne ovplyvniť vašu schopnosť vykonávať denné úlohy.
 • Ak svoje vozidlo používate na pracovné účely, napríklad na doručovanie tovaru alebo na služobné cesty, strata vozidla by mohla mať priamy vplyv na vaše zamestnanie alebo podnikanie. GAP poistenie môže byť užitočné na zabezpečenie rýchlej náhrady vozidla v prípade nehody alebo krádeže.
 • GAP poistenie je najčastejšie odporúčané pre nové vozidlá alebo vozidlá, ktoré boli kúpené v nedávnej dobe. Môže pomôcť kryť rozdiel medzi zostatkovou hodnotou vozidla a zostatkovou sumou úveru alebo leasingu.

Podmienky pre GAP poistenie

Všeobecne môžeme povedať, že GAP poistenie je vhodné pre všetky nové a ojazdené vozidlá, pričom vek vozidla je do 5 rokov a celková hmotnosť do 3,5 t.

Vozidlo si musíte poistiť do 90 dní odo dňa jeho kúpy či prenájmu, musí mať platné osvedčenie o vozidle a evidenčné číslo (EČV). Vyžaduje sa tiež, aby bolo podrobne špecifikované v lízingovej alebo úverovej zmluve.

Môže sa jednať o osobné, úžitkové a nákladné vozidlá, avšak iba tie, ktoré sa používajú na bežnú prevádzku. Vylúčené sú napríklad taxi služby, autoškoly a pod. Podmienkou tiež je, aby bolo vozidlo poistené havarijne, prípadne aby sa havarijná poistka dojednávala spolu s GAP poistením. Poistná suma predstavuje obstarávaciu cenu vozidla a zvyčajne je rovnaká ako v poistnej zmluve havarijného poistenia.

Na akú dlhú dobu sa GAP poistenie uzatvára?

GAP poistenie je špecifický produkt, nie je postavený tak, aby vaše auto chránil navždy. Ponuka poisťovní sa väčšinou líši v rozsahu od troch do piatich rokov. Výhodou je, že si tento typ poistenia môžete uplatniť ako na nové, tak aj na ojazdené vozidlo (do 5 rokov od dátumu jeho výroby) až do výšky 100 000 €.

Aký je územný rozsah poistenia?

Územný rozsah GAP poistenia je totožný s dojednaným rozsahom v havarijnom poistení, väčšinou však ide o územie Európy.

Výhody a nevýhody GAP poistenia

GAP poistenie má množstvo výhod. K najväčším patria:

Výhody GAP poistenia:

 • výška poistnej sumy GAP sa môže vyšplhať až na 150 000 €,
 • poistenie sa dá dojednať až do veku 5 rokov,
 • GAP sa dá uzatvoriť na nové aj staršie vozidlá,
 • jednoduché uzatvorenie poistnej zmluvy online,
 • väčšia istota pri jazdení,
 • minimálne výluky pre bežných šoférov, ktorí chcú vozidlo používať na súkromné účely,
 • s GAP máte istotu návratu 100 % investície, nielen určitej časti, ako pri havarijnom poistení,
 • GAP poistenie je výhodnejšia investícia ako zabezpečovacie systémy, pretože tie nedokážu ochrániť automobil pred haváriou či živelnou pohromou.

Nevýhody GAP poistenia:

 • dĺžka poistenia obmedzená na max. 5 rokov,
 • výluky poistenia,
 • cena.

Výluky z poistenia GAP

Tak ako pri každom poistnom produkte, aj pri GAP poistení existujú výnimky, kedy oň požiadať nemôžete. Medzi všeobecné výluky patria:

 • autoškoly, taxi služby, autopožičovne a pod.;
 • ak ste súčasťou formy zdieľanej ekonomiky – ako je napríklad Uber, Bolt a podobne;
 • pretekárske vozidlá;
 • v niektorých poisťovniach je možné dojednať GAP len na vozidlá do 3,5 t.

Z ďalších výluk spomenieme:

 • akákoľvek časť nároku na poistné plnenie, ktorá bola alebo môže byť hradená z iného poistenia alebo treťou stranou;
 • škody spôsobené závažným porušením pravidiel cestnej premávky (napríklad požitie alkoholu, vedenie vozidla bez vodičského oprávnenia a pod.);
 • krádež vozidla osobou, ktorá mala prístup ku kľúčom od vozidla;
 • škodu v dôsledku vojnových udalostí, povstania, rebélie alebo iných masových násilných akcií, štrajkov, teroristických akcií (akcií s politickou, sociálnou, ideologickou alebo náboženskou motiváciou) alebo akcií vlády alebo jej orgánov.

GAP poistenie sa tiež nevzťahuje na:

 • odpočítateľné poplatky a položky spojené s haváriou alebo krádežou vozidla;
 • nesplatené splátky autopôžičky;
 • náklady spojené s predĺžením záruky;
 • zábezpeky prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi, najmä na úhradu prípadných škôd na vozidle, ktoré spôsobil nájomca;
 • poplatky a sankcie spojené s prenájmom vozidla, ako sú poplatky za poškodenie alebo oneskorené vrátenie a pod.;
 • zostatky predchádzajúceho úveru alebo lízingu;
 • akontácia na nové auto.

Ako funguje GAP poistenie?

GAP poistenie prichádza na rad vtedy, keď poisťovni nahlásite poistnú udalosť (krádež, živelná udalosť alebo dopravná nehoda) a poisťovňa usúdi, že ide o totálnu škodu. To znamená, že sa neoplatí investovať do nových autodielov, oprava by bola tak či tak drahšia ako hodnota samotného vozidla pred poistnou udalosťou.

Pri totálnej škode poisťovňa vyšle odhadcu, aby určil skutočnú hodnotu vozidla. Táto suma potom predstavuje poistné plnenie, ktoré vám bude vyplatené z havarijného poistenia, znížené o spoluúčasť. Tieto peniaze potom môžete použiť na vyplatenie zostatku úveru alebo lízingu.

Ak je však zostatková hodnota auta nižšia ako nesplatená suma úveru, budete musieť pokračovať v splácaní alebo rozdiel vyplatíte z vlastného vrecka, hoci žiadne auto nemáte. Alebo využijete krytie z GAP poistenia.

GAP poistenie vám pomôže pokryť rozdiel medzi skutočnou hodnotou auta a nesplateným zostatkom úveru. Ak teda dlhujete 20 000 € a hodnota vášho auta je 10 000 €, GAP poistenie za vás uhradí zvyšných 10 000 €.

Zaujímavosť: Vedeli ste, že kofeín nemusí slúžiť len na zvyšovanie pozornosti a energie pre bezpečné šoférovanie?

Ako uzatvoriť poistnú zmluvu?

Uzatvoriť GAP poistenie je možné veľmi jednoducho aj online, podobne ako je to pri povinnom zmluvnom poistení (PZP) alebo havarijnom poistení.

Keď si vyberiete poisťovňu, je potrebné vyplniť základné údaje ako:

 • Dátum kúpy vozidla: Uveďte dátum, kedy ste vozidlo zakúpili, čo môže byť dátum vystavenia faktúry alebo podpisu kúpnej zmluvy.
 • Dátum začiatku poistenia: Uveďte dátum, od ktorého má platiť vaše GAP poistenie, čo môže byť napríklad deň po zakúpení vozidla.
 • Rok výroby vozidla: Uveďte rok výroby vozidla, čo je rok prvej evidencie vozidla podľa osvedčenia o evidencii.
 • Kúpna cena vozidla: Uveďte cenu vozidla v eurách vrátane DPH, ktorá je uvedená na faktúre alebo kúpnej zmluve.
 • Stav vozidla: Uveďte, či je vozidlo nové alebo ojazdené.
 • Značka vozidla: Uveďte značku a model vozidla.

Tieto údaje slúžia na správne vyhodnotenie rizika a výpočet poistného za GAP poistenie. Po vyplnení týchto informácií môžete pokračovať v procese uzatvorenia zmluvy, ktorý zvyčajne zahŕňa vyplnenie online formulára a potvrdenie zmluvy. Návrh zmluvy a ďalšie potrebné dokumenty potom dostanete na e-mail, ktorý ste uviedli vo formulári.

Poistenie GAP môžete uzavrieť aj telefonicky alebo osobne priamo na pobočke poisťovne ponúkajúcej tento druh poistenia.

Kto je oprávnený uzatvoriť poistnú zmluvu?

Poistku uzatvára držiteľ vozidla, zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla. Ak je na vozidlo uzatvorená nájomná lízingová alebo úverová zmluva, poistnú zmluvu si dojednáva nájomca daného vozidla.

Poistnú zmluvu môže uzavrieť aj iná osoba, ktorá je následne povinná platiť dohodnuté poistné (poistník). V tomto prípade sa v zmluve uvádza aj osoba, na ktorej majetok sa poistenie vzťahuje, teda poistený, t.j. držiteľ vozidla alebo lízingová spoločnosť. Tejto osobe alebo spoločnosti sa vypláca aj poistné plnenie v prípade škody.

Je GAP poistenie povinné?

GAP poistenie patrí medzi dobrovoľné doplnkové poistenia. Nie je povinné, ale môže byť podmienkou pre uzavretie zmluvy o financovaní. Je dobré si pozorne preštudovať podmienky úveru na auto, aby ste zistili, či takéto poistenie potrebujete alebo nie.

Často ho vyžadujú aj lízingové spoločnosti v prípade kúpy nového vozidla na lízing. GAP poistenie môžete potrebovať aj v prípade, ak si auto prenajímate dlhodobo.

Ako si zvoliť správne GAP poistenie?

Ideálne je rozhodovať sa o poistení ešte pred kúpou motorového vozidla. Takto budete mať dosť času na to, aby ste sa zoznámili s ponukami viacerých poisťovní. Je dôležité zistiť, aké konkrétne udalosti alebo škody poistenie kryje a čo všetko zahŕňa zoznam výluk. Niektoré poisťovne majú dokonca špecifikované opatrenia, ktoré by ste mali dodržať, aby ste zabránili krádeži auta. Môže ísť o rôzne bezpečnostné prvky do auta, miesto parkovania a pod.

Tip: Viete, aký spôsob parkovania je najlepší pre vaše auto?

Treba zvážiť, ako dlho bude poistenie platiť (2 - 5 rokov). Môžete si vybrať medzi mesačnými, štvrťročnými alebo ročnými platbami poistného. Vybrať si správnu frekvenciu môže ovplyvniť vašu finančnú stabilitu.

Je dôležité poznať postup pri nahlásení poistnej udalosti a ako rýchlo a efektívne poisťovňa reaguje na vašu požiadavku.

V prípade pochybností alebo nejasností je vždy dobré poradiť sa s odborníkmi v oblasti poistenia, ktorí vám môžu poskytnúť cenné rady a odporúčania.

Cena GAP poistenia

Cena GAP poistenia sa môže veľmi líšiť v závislosti od viacerých faktorov, ako je skúsenosť vodiča, vek vozidla, objem motora a hodnota vozidla. Každá poisťovňa môže tiež používať vlastné metódy výpočtu poistného za GAP poistenie, čo môže ovplyvniť konečnú cenu.

Ak by ste radi získali aký-taký prehľad o cene GAP poistenia, môžete využiť online kalkulačky, ktoré vám umožnia veľmi rýchlo a jednoducho získať cenovú ponuku. Stačí vyplniť niekoľko základných informácií o vozidle a vodičovi, a kalkulačka vám poskytne odhadovanú cenu GAP poistenia.

Odporúčame porovnať ponuky rôznych poisťovní, aby ste našli najvhodnejšiu a najvýhodnejšiu možnosť pre vaše potreby. Ponuka poistenia by mala byť dostupná do pár minút po vyplnení údajov do online kalkulačky.

Ktoré poisťovne poskytujú GAP poistenie?

Allianz

Poisťovňa Allianz poskytuje poistenie finančnej straty v balíku havarijného poistenia s najširším krytím (balík MAX). GAP poistenie môžete uzatvoriť pre vozidlá nie staršie ako 6 mesiacov a po dobu uvedenú v poistnej zmluve. Tieto podmienky platia pre osobné a malé nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.

Kooperativa

Poistenie GAP si môžete zriadiť ako rozšírenie havarijného poistenia Auto komplet alebo ako pripoistenie komplexného poistenia auta AutoMat. Výška poistnej sumy môže byť až do výšky 150 000 €. Poisťovňa Kooperativa za vás uhradí aj spoluúčasť z dojednaného havarijného poistenia, ak je to dohodnuté v poistnej zmluve.

Uniqa

Poistenie finančnej straty GAP je možné uzavrieť iba pre vozidlá, ktoré nie sú staršie ako 5 rokov od dátumu ich prvej registrácie. Poistenie musí byť uzavreté do 30 dní od dátumu zakúpenia vozidla. Maximálny limit poistného plnenia z poistenia finančnej straty GAP je 50 000 €.

Poistenie GAP môže zahŕňať aj náhradu spoluúčasti, ktorá bola odpočítaná v rámci poistného plnenia (do výšky 10 %). Pri online poistení navyše získate 5 % zľavu z celkovej sumy poistenia.

Generali

Poistenie finančnej straty je určené len pre nové vozidlá do 3,5 t. Poistenie možno dojednať s náhradou alebo bez náhrady spoluúčasti. Uzatvára sa na 1 až 5 rokov ako pripoistenie k havarijnému poisteniu. Limit poistného plnenia je max. 30 000 €. Pre majiteľov nových áut do 3,5 t Generali ponúka GAP poistenie na 2 roky zadarmo.

ČSOB

ČSOB Poisťovňa ponúka poistenie finančnej straty GAP ako jedno z pripoistení k havarijnému poisteniu KASKO, najmä pre nové vozidlá. Ak máte uzatvorené GAP poistenie, v prípade krádeže alebo úplnej škody na vozidle vám poisťovňa vyplatí hodnotu vozidla, za ktorú ste auto zakúpili (v prvých troch rokoch poistenia), resp. čiastočne zníženú hodnotu (v štvrtom a piatom roku poistenia).

Komunálna poisťovňa

GAP poistenie patrí medzi pripoistenia k havarijnému poisteniu. GAP stojí ročne približne 1 % ceny auta. Poistná doba je podľa zvoleného variantu poistenia 36 – 60 mesiacov. Platí pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg, pričom od dátumu výroby neuplynulo viac ako 5 rokov a ktorých obstarávacia hodnota nie je vyššia ako 80 000 €.

VÚB leasing

Poistenie finančnej straty si vo VÚB leasing môžete vybaviť na 3, 4 alebo 5 rokov. Aj tu platí, že GAP predstavuje pripoistenie k havarijnému poisteniu. Územná platnosť je v tomto prípade rovnaká ako pri dojednanom havarijnom poistení. Štandardne sa dojednáva pre motorové vozidlá do 3,5 tony.

Wüstenrot

GAP poistenie sa vzťahuje na nové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne do výšky 100 000 € a na ojazdené vozidlá s obstarávacou cenou maximálne maximálne do výšky 75 000 €, na ktoré máte zároveň dojednané havarijné poistenie. Platí na celom území Európy.

Colonnade Insurance (bývalá poisťovňa QBE)

GAP poistenie ponúkajú každému, kto si zadovážil nové alebo jazdené motorové vozidlo, a to až do 7 rokov od dátumu prvej evidencie. Ide o doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu. Produkt EuroGAP je určený pre osobné a úžitkové vozidlá, financované či už prostredníctvom leasingovej spoločnosti alebo banky s obstarávacou cenou 200 000 €, pri ktorých od zakúpenia neuplynulo viac ako 180 dní.

Poistenie vám pokryje rozdiel obstarávacej ceny a zníženej trhovej hodnoty vozidla tesne pred poistnou udalosťou do výšky 50 000 €. V prípade, že si GAP poistenie uzatvoríte aj s pripoistením náhrady spoluúčasti, kryje aj náklady spojené so spoluúčasťou z havarijného poistenia, a to až do výšky 4 000€.

DEFEND INSURANCE

Ponúkajú niekoľko balíkov GAP poistenia, ktoré sa líšia maximálnym vekom vozidla (6 – 10 rokov), výškou obstarávacej ceny (max. 40 000 €/120 000 €/160 000 €) a rôznou výškou poistného plnenia. Poistenie je možné dojednať na nové aj jazdené vozidlá.

Varianty poistenia:

 • DEFEND Gap LEASE – chráni pred dlhom voči leasingovej spoločnosti alebo banke;
 • DEFEND Gap XS – krytie spoluúčasti z havarijného poistenia do výšky 5 000 €;
 • DEFEND Gap MAX – chráni až do úrovne obstarávacej ceny vozidla;
 • DEFEND Gap MINI a DEFEND Gap MINI+ – krytie kúpnej ceny vozidla pre vybrané riziká – totálna škoda v dôsledku nezavinenej havárie;
 • DEFEND Gap FLEX – krytie kúpnej ceny vozidla za flexibilných podmienok.

Ako zrušiť GAP poistenie?

Ako a kedy zaniká zmluva o poistení finančnej straty?

 • výpoveďou ku koncu poistného obdobia podanou aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím;
 • nezaplatením poistného za prvé poistné obdobie alebo jednorazového poistného do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti;
 • nezaplatením poistného za ďalšie poistné obdobie do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie;
 • odstúpením od poistnej zmluvy zo strany poisťovateľa alebo toho, kto uzatvoril s poisťovateľom poistnú zmluvu
 • pri zániku predmetu poistenia alebo pri zmene vlastníka.

Trhová hodnota auta a amortizácia

S GAP poistením, rovnako ako s PZP a havarijným poistením, sa často skloňuje výraz “trhová hodnota auta”. Čo to znamená?

Trhová hodnota je cena, za ktorú je možné auto predať alebo kúpiť na súčasnom trhu. Táto hodnota sa určuje s prihliadnutím na niekoľko faktorov, ako sú vlastnosti auta, jeho celkový stav, vek, najazdené kilometre a dopyt a ponuka na trhu.

Trhová hodnota auta je iná v čase kúpy auta a iná po mesiaci, o niečo nižšia po pol roku, po dvoch rokoch je už rozdiel naozaj citeľný. Jednoducho môžeme povedať, že nové auto začína strácať svoju trhovú hodnotu už v okamihu, keď ho kúpite.

Hodnota automobilu klesá najmä v prvých troch až piatich rokoch v závislosti od značky a modelu vozidla. Aj preto sa GAP poistenie uzatvára na 2 – 5 rokov.

Kto určuje trhovú cenu vozidla?

Ako sme si už povedali, trhová cena vozidla je jeho reálna hodnota v čase oceňovania. Určuje sa všeobecne uznávaným oceňovacím modelom, stanoviť ju môže však aj odborný znalec alebo poisťovňa.

Poisťovne často vychádzajú z údajov od agentúr, ako sú AAD či Eurotax. Tento systém primárne používajú profesionáli v oblasti vozidiel. Okrem poisťovní sú to aj odborné kancelárie, súdni znalci, finančníci, spoločnosti spravujúce vozový park, predajcovia, opravovne a pod.

Ako vypočítať trhovú cenu vozidla?

Poznať trhovú cenu vozidla sa oplatí aj vtedy, ak máte v pláne svoje vozidlo predať, alebo si kúpiť ojazdené. Odborníci z Inštitútu finančnej politiky (analytický útvar ministerstva financií) vytvorili kalkulačku, ktorá vypočíta približnú trhovú hodnotu staršieho auta.

Do kalkulačky zadáte značku a model vozidla, o ktoré sa zaujímate. Doplníte nasledujúce charakteristiky: vek vozidla, počet najazdených kilometrov, výkon motora, typ paliva, typ prevodovky a typ karosérie. Na základe údajov vám kalkulačka ponúkne odhadovanú trhovú hodnotu vozidla.

Základom kalkulačky je štatistika vytvorená zo skutočných inzerátov. Dáta sa generujú z aktuálnej databázy dvoch autobazárov autobazar.sk a autobazar.eu. Je potrebné upozorniť že uvedené výpočty majú len informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Kalkulačka slúži najmä na súkromné a analytické účely.

Amortizácia vozidla a poistenie

S trhovou cenou vozidla súvisí aj amortizácia, ktorá by vás mala zaujímať najmä vtedy, ak si vyberáte PZP alebo havarijné poistenie.

V prípade totálnej škody na vozidle sa pod amortizáciou rozumie opotrebenie vozidla spôsobené jeho vekom a používaním, ktoré má vplyv na jeho trhovú hodnotu. Hodnota sa znižuje aj neprispôsobenou jazdou, nedostatočným servisovaním, nesprávnou údržbou a starostlivosťou o auto. To zahŕňa nielen exteriér a interiér vozidla, ale aj podvozok. Viete, ako správne postupovať pri umývaní podvozku?

V prípade, ak je riešením poistnej udalosti oprava vozidla, amortizácia predstavuje zhodnotenie vozidla pridaním nových dielov. To znamená, že namontovaním nových dielov na vozidlo sa prirodzene zvyšuje jeho hodnota.

Napr. ak odhadovaná hodnota starého dielu je 1 000 € a na auto v servise namontovali nový náhradný diel, ktorý stojí 1 300 €, hodnota vozidla sa prirodzene zvýšila o 300 €. Takéto zhodnocovanie vozidla môžu niektoré poisťovne vnímať ako bezdôvodné obohatenie sa, preto ak uplatňujú amortizáciu, poistníkovi nepreplatia plnú cenu vykonanej opravy.

Pri výbere poistenia sa preto zaujímajte, či vami vybraná poisťovňa amortizáciu uplatňuje.

Poistenie s amortizáciou

Pokiaľ poisťovňa uplatňuje amortizáciu, znamená to, že plnenie, ktoré vám bude v prípade škodovej udalosti vyplatené, bude ukrátené o opotrebenie vozidla.

Jednoducho povedané, pri oprave sa na vaše auto namontujú nové diely, ktorých cena nesúhlasí s cenou starých opotrebovaných dielov. Pri vyplácaní peňazí poisťovňou dostanete menej, a to o rozdiel medzi cenou nových dielov a cenou starých dielov. Tento rozdiel si budete musieť doplatiť z vlastného vrecka.

To isté platí aj v prípade, ak sa novými dielmi zhodnocuje vozidlo, ktorého cena sa znížila z dôvodu veľkého počtu najazdených kilometrov.

Poistenie bez amortizácie

V prípade, že poisťovňa neuplatňuje amortizáciu, znamená to, že vám bude škoda vyplatená v plnej výške náhradných dielov. V takom prípade sa nemusíte obávať, že vám poisťovňa kvôli veku vozidla alebo najazdeným kilometrom poskytne menej peňazí na opravu.

Na záver

Poistenie finančnej straty vás bude chrániť v prípade vzniku totálnej škody na vašom vozidle a krádeže a pomôže vám uhradiť prípadné záväzky, ako aj zabezpečiť dostatok prostriedkov na obstaranie si nového vozidla.

GAP poistenie je dôležitým poistným produktom pre vodičov na Slovensku, ktorí majú vozidlá na lízing alebo úver. V prípade totálnej škody na vozidle môže GAP poistenie kryť finančné náklady, ktoré prekračujú sumu krytú havarijným poistením.

Pri výbere GAP poistenia je dôležité zvážiť cenu, krytie, dobu trvania a zmluvné podmienky, aby bolo zvolené poistenie čo najlepšie prispôsobené vašim potrebám.

Článok sme pre vás pripravili v spolupráci s:

Autor článku: Eva Dedinská, skúsená SEO copywriterka z PoctiveSEO.sk, autorka 9 kníh.

Je fascinujúce vymýšľať príbehy, vytvárať postavy a formovať ich osudy. Keď píšem, stáva sa zo mňa víla sudička, občas dobrá, občas zlá. Písanie je mojou vášňou od školských čias, mojou súčasťou a súčasťou môjho profesijného života už viac ako 10 rokov. Ako profesionálna spisovateľka prinášam ľuďom príbehy plné vášne, napätie a lásky, a to pod záštitou renomovaných vydavateľstiev Ikar a.s. a Bestseller Books.

Občas však musím opustiť tento fiktívny svet, vtedy sa zo mňa stáva redaktorka, copywriterka a prekladateľka.

Už od roku 2018 sa venujem SEO otázkam a tvorbe contentu. Píšem články, reklamné texty, sprievodcov a odborné recenzie na rôzne produkty. Nijaká téma mi nie je cudzia. Na mojom konte pristálo už zopár menej či viac odborných článkov z oblasti auto-moto, financie a poistenie, bývanie, stavebníctvo, zdravotníctvo, ale aj na tému kozmetika, móda či šport.

Som tiež redaktorka a editorka na voľnej nohe a pomáham autorom a podnikateľom pripraviť ich práce na publikovanie. Okrem toho ma zamestnávajú preklady z poľského a anglického jazyka. A môj voľný čas? Ten venujem predovšetkým rodine, chalupárčeniu a čítaniu.

Zdroje:
https://www.eurotax.sk/?page_id=587
https://www.institutfinancnejpolitiky.sk/kalkulacky/aut/choosecar.php
https://www.unicreditleasing.sk/documents/12543883/Informacie-o-produkte---Poistenie-financnej-straty-GAP
https://www.csob.sk/blog/co-je-poistenie-gap-a-ako-funguje-v-praxi
https://www.finreport.sk/encyklopedia/gap-guaranteed-asset-protection/
https://www.allianz.sk/sk_SK/sukromne-osoby/vozidla/moje-auto.html
https://kooperativa.sk/poistenie/auto/gap
https://www.uniqa.sk/poistenie-gap/
https://www.generali.sk/pre-obcanov/poistenie-auta/havarijne-poistenie/
https://www.csob.sk/havarijne-poistenie#volitelne-pripoistenia
https://www.colonnade.sk/pre-jednotlivcov/motorove-vozidla/euro-gap
https://www.kpas.sk/vozidla/havarijne-poistenie-osobne-auto
https://www.wuestenrot.sk/storage/app/media/sekcia-dokumenty/nezivotne-poistenie/auto/VPP_AS_INFO_KASKO_01_2024.pdf
https://www.defendinsurance.eu/sk/poistenie-financnej-straty-na-vozidle-gap
https://www.superpoistenie.sk/aktuality/na-co-sluzi-pripoistenie-gap-a-kedy-sa-oplati#ake-moznosti-mate

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Som zakladateľom tohto webu a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich majetku. Som človek z praxe. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou.

jaroslav.ilek@swisslifeselect.sk    0911 857 221