C-QUADRAT ARTS Global AMI - investícia naprogramovaná na výkonnosť

C-QUADRAT ARTS Global AMI - investícia naprogramovaná na výkonnosť
Trendkopírujúce fondy nepredpovedajú budúcnosť, ale vždy vyhľadávajú najsilnejšie trendy na trhu. Vývoj na svetových finančných trhoch sa v posledných rokoch vyznačuje výraznou volatilitou a ďalšie smerovanie kapitálovéhu trhu je veľmi ťažko odhadnuteľné.

Množstvo investorov sa neriadi starou múdrosťou "buy low, sell high" (kupuj dole, predávaj hore), ale predáva akciové tituly, až keď je to najhoršie už za nimi a defenzívne dlhopisové tituly sa nakupujú do portfólia, keď na kapitálovom trhu vládne býčia nálada. Ako správne načasovať vstup do jednotlivých nástrojov finančného trhu? Riešenie môže byť technická analýza, ktorá nepozná prognózy ani emócie.

Technický obchodný systém

V protiklade k väčšine klasicky manažovaným podielovým fondom sa neorientuje investičná filozofia C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI na benchmark, ale snaží sa, v rôznych fázach trhu dlhodobo zarobiť výnosy. Investičná politika C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI sleduje pritom Total Return- prístup. Manažment fondu využíva technický obchodný systém s skrátko- až strednodobým trendkopírujúcim nastavením  od ARTS Asset Management, spoločnosť skupiny C-QUADRAT.

Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI reprezentuje vysoko aktívny štýl manažmentu. Plne automatizovaný obchodný systém sleduje jasne definované pravidlá a analyzuje viac ako 10.000 podielových fondov, pričom pre portfólio fondu stojí k dispozícii obsiahle investičné univerzum s titulmi zo všetkých geografických regiónov a odvetví. S flexibilnou alokáciou aktív má byť plne využitý výnosový potenciál najúspešnejších krajín a odvetví, ktorých výnos sa každú chvíľu mení a vyvíja (viď obrázok nižšie).

Výnosy nechať bežať

Majetok fondu môže byť podľa fázy na kapitálovom trhu plne zainvestovaný do akcií resp. akciových fondov. V negatívnych fázach na svetových burzách môže byť podiel akcií zredukovaný až na nulu. V takýchto prípadoch sú aktíva fondu z veľkej časti zainvestované do dlhopisových fondov resp. fondov peňažného trhu alebo hotovosti. Pritom sa orientuje alokácia C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI primárne na vývoji globálneho akciového indexu MSCI World. V prípade že index stúpa, zvýši sa podiel akcií v portfóliu a pri klesajúcom indexe sa zníži. Dlhopisová zložka portfólia sa riadi recipročne k MSCI World indexu, ostatný kapitál sa investuje do fondov peňažného trhu alebo hotovosti.

Pre každú triedu aktív sú nasledne vybrané fondy, ktoré vykazujú na základe posúdenia obchodného systemu vždy najsilnejší stabilný trend. Prostredníctvom týždennej alokácie je portfólio vždy prispôsobené aktuálnej situácii na kapitálovom trhu.

Straty ohraničiť

Aby bolo zamedzené možným prepadom, je pred nákupom každého titulu zafixovaný  stop-loss-limit. Stop-loss limit je pritom vždy závislý od volatility jednotlivého titulu. Pri menej volatilných tituloch sú stop-loss limity nastavené užšie, pri viac kolísavých hodnotách na širšie rozpätie. Pri pozitívnom vývoji už nakúpenej pozícii je stop-loss-limit adekvátne dotiahnutý, aby bolo možné čo najrýchlejšie pri možných trendových prepadoch participovať znovu na výnosoch.

C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI ukončil krízový rok 2008 s jednomiestnym mínusom, pre porovnanie globálny akciový index Msci world sa v danom roku prepadol o 37,6%. Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI ponúka investorom dlhodobo čistý ročný výnos na úrovni 7,66 % (k 31.10.2014) a v porovnaní s akciovým trhom sa snaží ohraničiť straty.

Pred investovaním sa zoznámte s prospektom fondu, ročnou správou a v prípade, že je staršia ako 8 mesiacov, polročnou správou fondu. Kľúcový informačný dokument (KID alebo KIID) a zverejnený predajný prospekt fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI v aktuálnom znení je záujemcom bezplatne k dispozícií v sídle Ampega Investment GmbH, Charlesde- Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln, Nemecko, v sidle platobného a informačného miesta v Slovenskej republike, European Investment Centre o.c.p. a.s., Apollo Business Center, Mlynské nivy 43, 821 09 Bratislava ako aj v investičnej spoločnosti C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Vieden, Rakúsko a na www.c-quadrat.com. Kapitálová investícia v investičných fondoch podlieha všeobecným konjunktúrnym rizikám a výkyvom hodnoty. Trendy sa môžu menit a zapríčiniť negatívny vývoj hodnoty. Trendkopírujúci obchodný systém môže trendy nad-alebo podvážiť. Poznámka pre konečného spotrebiteľa: Vstupný poplatok môže obdržat Vaša banka alebo Váš sprostredkovateľ. Odmena za správu môže obsahovať predajnú províziu, ktorú obdrží poprípade čiastocne Vaša banka alebo Váš sprostredkovateľ. Produkty môžete zjednať prostr. Vášho investičného poradcu, Vašej banky alebo Vašej sporitelne.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Jakub Křivan - expertnafinancie.sk

Jakub Křivan

Director of Sales SK/CZ

C-QUADRAT Kapitalanlage AG

j.krivan@c-quadrat.com    +43 664 601 512 57

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?